แชร์ข้อความนี้

นพ. นันทิวุฒิ

โฆษะปัญญาธรรม

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ชลบุรี

นพ. นันทิวุฒิ

โฆษะปัญญาธรรม

ความชำนาญ
สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพพยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2524
  • วุฒิบัตรสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา เมื่อปี พ.ศ. 2532