แชร์ข้อความนี้

พญ. นันทกรณ์

เอื้อสุนทรวัฒนา

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

พญ. นันทกรณ์

เอื้อสุนทรวัฒนา

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

พัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก

ความชำนาญ
สาขากุมารเวชศาสตร์
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม & สาขากุมารเวชศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ.2541
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา เมื่อปี พ.ศ. 2547
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขากุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม เมื่อปี พ.ศ. 2547