แชร์ข้อความนี้

พญ. นันทวรรณ

อิภิชาติ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ธนบุรี

พญ. นันทวรรณ

อิภิชาติ

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2549
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2555
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2559