แชร์ข้อความนี้

พญ. นลินี

สุทธิพิศาล

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

พญ. นลินี

สุทธิพิศาล

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

ผิวหนัง

เลเซอร์รักษา

ภูมิแพ้ผิวหนัง

โบท็อกซ์

ความชำนาญ
สาขาตจวิทยา
สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว & สาขาตจวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523. , 2514
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาตจวิทยา แพทยสภา ปี พ.ศ. 2529 , 2515
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา ปี พ.ศ.2546 , 2516