แชร์ข้อความนี้

พญ. มัญชรีรัตน์

ศรีวัชรินทร์

พญ. มัญชรีรัตน์

ศรีวัชรินทร์

ความชำนาญ
สาขาวิสัญญีวิทยา
อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • วุฒิบัตรวิสํญญีวิทยา , 2555
  • วุฒิบัตร สาขาเวชบำบัดวิฤต , 2560