แชร์ข้อความนี้

พญ. มัญชรีรัตน์

ศรีวัชรินทร์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

พญ. มัญชรีรัตน์

ศรีวัชรินทร์

ความชำนาญ
สาขาวิสัญญีวิทยา
อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551
  • วุฒิบัตรวิสํญญีวิทยา , 2555
  • วุฒิบัตร สาขาเวชบำบัดวิฤต , 2560