แชร์ข้อความนี้

นพ. มณเฑียร

ศิริสุนทรลักษณ์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีราชา

นพ. มณเฑียร

ศิริสุนทรลักษณ์

ความชำนาญ
สาขาออร์โธปิดิกส์
ศัลยศาสตร์กระดูกสันหลัง
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปีดิกส์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาศัลยศาสตร์กระดูกสันหลัง โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล