แชร์ข้อความนี้

นพ. เมธา

เจียมวุฒินันท์

ภาษา: อังกฤษ

โรงพยาบาล: สมิติเวช ธนบุรี

นพ. เมธา

เจียมวุฒินันท์

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี พ.ศ.2554
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี พ.ศ.2558
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี พ.ศ.2560