แชร์ข้อความนี้

พญ.ดร. มยุขะ

โฮริคาวา

ภาษา: อังกฤษ, ญี่ปุ่น & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

พญ.ดร. มยุขะ

โฮริคาวา

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

เวชปฏิบัติทั่วไป

ความชำนาญ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.2545
  • Doctor of Philosophy of Medical Science, Kanazawa University, Kanazawa, Japan, 2002-2006
  • Post-Doctoral Training of Immunology, Duke University, North Carolina, U.S.A. 2006-2010.