แชร์ข้อความนี้

นพ. มาศธร

ชัยพานิช

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

นพ. มาศธร

ชัยพานิช

ความชำนาญ
สาขาศัลยศาสตร์
สาขาศัลยศาสตร์ & สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี พ.ศ. 2536
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป ปี พ.ศ. 2544
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ปี พ.ศ. 2546