แชร์ข้อความนี้

นพ. มานน

สถิโรภาส

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. มานน

สถิโรภาส

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

ผิวหนัง

เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

ความชำนาญ
สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2560
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2560
  • ประกาศนียบัตรอาชีวเวชศาสตร์ รพ. นพรัตน์ราชธานี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข , 2562