แชร์ข้อความนี้

พญ. มะณี

หวังวิญญูวิรัช

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

พญ. มะณี

หวังวิญญูวิรัช

ความชำนาญ
สาขารังสีวิทยาทั่วไป
สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี พ.ศ.2534
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย แพทยสภา ปี พ.ศ.2540
  • หนังสืออนุมัติผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง แพทยสภา ปี พ.ศ.2553