แชร์ข้อความนี้

นพ. มฆวัน

ธนะนันท์กูล

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

นพ. มฆวัน

ธนะนันท์กูล

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

การผ่าตัดใส่เทปพยุงท่อปัสสาวะ

ความชำนาญ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • วิทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2518
  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ปีที่จบการศึกษา
  • Reserch fellow in fetal surveillance, Michel Reese Hospital and Medical Center, Chicago, USA. 1983.