แชร์ข้อความนี้

ผศ.นพ. เมธาพันธ์

กิจพรธีรานันท์

ภาษา: จีน & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

ผศ.นพ. เมธาพันธ์

กิจพรธีรานันท์

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

วัยทองหญิง

ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

ความชำนาญ
สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา