แชร์ข้อความนี้

พญ. ม.ล.ธัญญ์นภัส

เทวกุล

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

พญ. ม.ล.ธัญญ์นภัส

เทวกุล

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

โภชนาการเพื่อสุขภาพ

ความชำนาญ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต ปี พ.ศ. 2545
  • Certified American Board of Anti-Aging and Regenerative Medicine, 2011.
  • Master of Science in Anti-Aging and Regenerative Medicine, Mae Fah Luang University, 2012.