แชร์ข้อความนี้

พญ. ม.ล.ธัญญ์นภัส

เทวกุล

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

พญ. ม.ล.ธัญญ์นภัส

เทวกุล

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

โภชนาการเพื่อสุขภาพ

ความชำนาญ
สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์
สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
  • American Board of Anti-Aging and Regenerative Medicine
  • Master of Science in Anti-Aging and Regenerative Medicine, Mae Fah Luang University