แชร์ข้อความนี้

พญ. ลออ

อรุณพูลทรัพย์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

พญ. ลออ

อรุณพูลทรัพย์

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
สาขาตจวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์