แชร์ข้อความนี้

พญ. ลลิลทิพย์

อมตกิตติ์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

พญ. ลลิลทิพย์

อมตกิตติ์

ความชำนาญ
สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ปี พ.ศ. 2547
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช