แชร์ข้อความนี้

นพ. กุศล

เตชะพิเชฐวนิช

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

นพ. กุศล

เตชะพิเชฐวนิช

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

ความชำนาญ
สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2538
  • Diploma in Clinical Science (OB&GYN), Faculty of Medicine, Siriraj Hospital, Mahidol
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ปี พ.ศ. 2544