แชร์ข้อความนี้

พญ. กุลธิดา

มณีนิล

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

พญ. กุลธิดา

มณีนิล

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา & สาขาอายุรศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อปี พ.ศ.2548
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ แพทยสภา เมื่อปี พ.ศ. 2552
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา แพทยสภา เมื่อปี พ.ศ. 2554