แชร์ข้อความนี้

พ.อ.นพ. ครรชิต

ปิยะเวชวิรัตน์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

พ.อ.นพ. ครรชิต

ปิยะเวชวิรัตน์

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

เวชบำบัดวิกฤต

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต, สาขาอายุรศาสตร์ & อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า เมื่อปี พ.ศ.2537
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า เมื่อปี พ.ศ.2542
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระม