แชร์ข้อความนี้

พญ. ขวัญจิรา

วงศ์เกียรติขจร

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

พญ. ขวัญจิรา

วงศ์เกียรติขจร

ความชำนาญ
สาขาตจวิทยา
สาขาตจวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2548
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาตจวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า , 2556