แชร์ข้อความนี้

พญ. กฤตยา

ทิศขจรสิริ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ธนบุรี

พญ. กฤตยา

ทิศขจรสิริ

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล พ.ศ. 2546
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล พ.ศ. 2552
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555