แชร์ข้อความนี้

นพ. กฤษฎา

วิไลวัฒนากร

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. กฤษฎา

วิไลวัฒนากร

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี พ.ศ. 2550
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ปี 2556
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ รพ.รามาธิบดี ปี 2558