แชร์ข้อความนี้

นพ. กฤษณ์

กาญจนฤกษ์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. กฤษณ์

กาญจนฤกษ์

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

ศัลยกรรมกระดูกและขัอ

ศัลยกรรมกระดูกและข้อ - ผ่าตัดเปลี่ยนข้อ

รักษาเข่า

ความชำนาญ
สาขาออร์โธปิดิกส์
สาขาออร์โธปิดิกส์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
  • Advanced Course in Fracture Treatment, Switzerland