แชร์ข้อความนี้

นพ. ไกรสูรย์

ล้อมจันทร์สุข

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ธนบุรี

นพ. ไกรสูรย์

ล้อมจันทร์สุข

ความชำนาญ
สาขากุมารเวชศาสตร์
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล พ.ศ. 2549
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล พ.ศ. 2555
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล พ.ศ. 2557