แชร์ข้อความนี้

นพ. ไกรฤกษ์

เชษฐกุลานุรักษ์

ภาษา: อังกฤษ

โรงพยาบาล: สมิติเวช ธนบุรี

นพ. ไกรฤกษ์

เชษฐกุลานุรักษ์

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2544
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ.2550
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ โรงพยาบาลตำรวจ พ.ศ.2556