แชร์ข้อความนี้

พ.ญ. กรณิการ์

อร่ามฤทัยเลิศ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ชลบุรี

พ.ญ. กรณิการ์

อร่ามฤทัยเลิศ

ความชำนาญ
สาขารังสีวิทยาทั่วไป
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพพยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2537
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขารังสีวินิจฉัยเมื่อปี พ.ศ.2543