แชร์ข้อความนี้

นพ. กู้พงษ์

ศิริบำรุงวงศ์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. กู้พงษ์

ศิริบำรุงวงศ์

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

ศัลยศาสตร์กระดูกสันหลัง

ความชำนาญ
สาขาออร์โธปิดิกส์
สาขาออร์โธปิดิกส์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาออร์โธปิดิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2552
  • ประกาศนียบัตร แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาศัลยกรรมกระดูกสันหลัง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พ.ศ.255