แชร์ข้อความนี้

นพ. กิตติศักดิ์

เชื้อพูล

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. กิตติศักดิ์

เชื้อพูล

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

ผ่าตัดข้อเข่าผ่านกล้อง

ผ่าตัดข้อไหล่ผ่านกล้อง

ศัลยกรรมกระดูกและข้อ - เวชศาสตร์การกีฬา

ศัลยกรรมกระดูกและขัอ

ความชำนาญ
สาขาออร์โธปิดิกส์
สาขาออร์โธปิดิกส์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2542
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2549
  • Fellowship of Sport and Exercise Medicine, Bangkok Hospital, BASEM, TOSSM. , 2555