แชร์ข้อความนี้

พญ. กิตติพร

ปรีดาธรรม

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีราชา

พญ. กิตติพร

ปรีดาธรรม

ความชำนาญ
สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
สูตินรีเวชวิทยา - ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรสูติ-นรีเวช โรงพยาบาลชลบุรี
  • ประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาและฝึกอบรมหลักสูตรต่อยอด สาขาการผ่าตัดผ่านกลัองทางนรีเวช โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์