แชร์ข้อความนี้

นพ. กิตติพล

จิตต์อาจหาญ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ธนบุรี

นพ. กิตติพล

จิตต์อาจหาญ

ความชำนาญ
สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
เวชศาสตร์ฟื้นฟู - การฝังเข็ม
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2554
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2549