แชร์ข้อความนี้

พญ. กิตตินันท์

สมุทรสินธุ์

ภาษา: จีน, อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

พญ. กิตตินันท์

สมุทรสินธุ์

ความชำนาญ
สาขาตจวิทยา
สาขาตจวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ปี พ.ศ.2537
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาตจวิทยา แพทยสภา ปี พ.ศ.2543
  • Diploma in Dermatology, International Course, Instiute of Dermatology, Thailand, 1997.