แชร์ข้อความนี้

นพ. กิตติ

สกาวรัตนโยธิน

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. กิตติ

สกาวรัตนโยธิน

ความชำนาญ
สาขาจิตเวชศาสตร์
สาขาจิตเวชศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2537
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาจิตเวชศาสตร์ แพทยสภา ปี พ.ศ.2544
  • Certificate in EMDR Basic Training Program from EMDR Institute, Los Angeles, California, U.S.A., 200