แชร์ข้อความนี้

พญ. กิติวรรณ

โรจนเนืองนิตย์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

พญ. กิติวรรณ

โรจนเนืองนิตย์

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

แพทย์และนักวิจัยเวชพันธุศาสตร์

พันธุกรรมและกลุ่มอาการดาวน์

การตรวจคัดกรองประวัติครอบครัวและการป้องกันหลักของโรคได้รับมรดกในครอบครัว

พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล

ความชำนาญ
สาขากุมารเวชศาสตร์
สาขากุมารเวชศาสตร์