แชร์ข้อความนี้

พญ. เขมรัตน์

นาทีกาญจนลาภ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

พญ. เขมรัตน์

นาทีกาญจนลาภ

ความชำนาญ
สาขาตจวิทยา
สาขาตจวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • M.Sc. in Dermatology, Boston University, USA.
  • Certificate Fellow in Cosmetic Dermatology and Laser surgery, Miami, USA.