แชร์ข้อความนี้

พญ. ขนิษฐา

วชิรเสรีชัย

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

พญ. ขนิษฐา

วชิรเสรีชัย

ความชำนาญ
สาขาจักษุวิทยา
สาขาจักษุวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2541
  • Residency Training Program in Ophthalmology, Faculty of Medicine Chulalongkorn University, 2004.
  • Diplomate of Clinical Science, Faculty of Medicine Chulalongkorn University, 2002.