แชร์ข้อความนี้

นพ. เกษมศักดิ์

พยุงธนทรัพย์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

นพ. เกษมศักดิ์

พยุงธนทรัพย์

ความชำนาญ
สาขาศัลยศาสตร์
อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2539
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล ปี 2546
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง คณะแพทยศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์ ปี 2547