แชร์ข้อความนี้

นพ. เกษมศักดิ์

พยุงธนทรัพย์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ธนบุรี

นพ. เกษมศักดิ์

พยุงธนทรัพย์

ความชำนาญ
สาขาศัลยศาสตร์
อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง