แชร์ข้อความนี้

นพ. เกษียรสม

วีรานุวัตติ์

ภาษา: ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

นพ. เกษียรสม

วีรานุวัตติ์

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

รักษาอาการลมบ้าหมู

รักษาอาการลมบ้าหมู

นอนกรน

โรคสมองเสื่อม

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
สาขาอายุรศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี พ.ศ. 2530
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ปี พ.ศ. 2531
  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาประสาทวิทยา ปี พ.ศ. 2533