แชร์ข้อความนี้

พญ. กานต์ชนา

อัศวธิตานนท์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

พญ. กานต์ชนา

อัศวธิตานนท์

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

โรคหลอดเลือด

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2551