แชร์ข้อความนี้

นพ. กรันต์

ยะโสธร

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

นพ. กรันต์

ยะโสธร

ความชำนาญ
สาขาศัลยศาสตร์
สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2541
  • ว.ว.สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป ปี พ.ศ. 2545
  • ว.ว.อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง ปี พ.ศ. 2548