แชร์ข้อความนี้

ดร.พญ. กันต์นิษฐ์

พงศ์พิพัฒไพบูลย์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

ดร.พญ. กันต์นิษฐ์

พงศ์พิพัฒไพบูลย์

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

ฟื้นฟูภาวะกลืนลำบาก

ฟื้นฟูโรคหลอดเลือดสมอง

เชี่ยวชาญการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของร่างกาย

ความชำนาญ
สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2550
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 2554