แชร์ข้อความนี้

พญ. กัญจณี

ธนะแพสย์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

พญ. กัญจณี

ธนะแพสย์

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม & สาขาอายุรศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล , 2545
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรกรรมทั่วไป , 2551
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาโรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม , 2553