แชร์ข้อความนี้

ทพญ. ขนิษฐ์นภางค์

รักษ์กุลชน

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

ทพญ. ขนิษฐ์นภางค์

รักษ์กุลชน

ความชำนาญ
ทันตกรรมทั่วไป
ทันตกรรมจัดฟัน
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2543
  • Master of Orthodontics, The University of Hong kong
  • Certificate course of Incongnito lingual orthodontics