แชร์ข้อความนี้

นพ. ค้ำวงศ์

สายสมร

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ธนบุรี

นพ. ค้ำวงศ์

สายสมร

ความชำนาญ
สาขาออร์โธปิดิกส์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2552
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล พ.ศ. 2559