แชร์ข้อความนี้

ทพญ. กมลรัตน์

หิรัญรัตน์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

ทพญ. กมลรัตน์

หิรัญรัตน์

ความชำนาญ
ทันตกรรมทั่วไป
ปริทันตวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ทันตแพทยศาตร์บัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2542
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ปริทันตวิทยา) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2548