แชร์ข้อความนี้

นพ. กมลชนก

ประภาศรีสุข

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ธนบุรี

นพ. กมลชนก

ประภาศรีสุข

ความชำนาญ
สาขาออร์โธปิดิกส์
สาขาออร์โธปิดิกส์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี พ.ศ.2549
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาออร์โธปิดิกส์ , มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี พ.ศ.2555
  • ประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ทางมือและจุลศัลยศาสตร์ , ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2556