แชร์ข้อความนี้

ทพญ. กมลชนก

เดียวสุรินทร์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

ทพญ. กมลชนก

เดียวสุรินทร์

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

ทันตกรรมเฉพาะทางเด็ก

ความชำนาญ
ทันตกรรมสำหรับเด็ก
ทันตกรรมสำหรับเด็ก
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ปริญญาโทสาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก, University of London