แชร์ข้อความนี้

นพ. คเชนทร์

ดรุนัยธร

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีราชา

นพ. คเชนทร์

ดรุนัยธร

ความชำนาญ
สาขาออร์โธปิดิกส์
สาขาออร์โธปิดิกส์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลเลิศสิน