แชร์ข้อความนี้

พญ. จุฑามาศ

อัตชู

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

พญ. จุฑามาศ

อัตชู

ความชำนาญ
สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2549
  • Diploma of Thai Board of Child and Adolescent Psychiatry, Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital,