แชร์ข้อความนี้

พญ. จุฑามาศ

สุตาธิกานนท์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ธนบุรี

พญ. จุฑามาศ

สุตาธิกานนท์

ความชำนาญ
สาขาประสาทวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2555
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาประสาทวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2561